Go to Top

Prezentacija poljskog modela

Prezentacija

Prezentaciju “Mogu?nosti stvaranja i razvoja klaster u Hrvatskoj uz implementaciju poljskih iskustava”  poljski partneri su održali u prostorima MINPO-a u Zagrebu, 21. 04. 2015.

3D Grupa – Klaster 3D tehnologija prisustvovala je prezentaciji o mogu?nostima stvaranja i razvoja klastera u Hrvatskoj održanoj u suradnji UHY Savjetovanja i poljskih partnera Udruga B4.
Poljska je primijenila i iskoristila razli?ite modele u podru?ju klasteringa, a ?ak 85% klastera koji su ostvarili bespovratna sredstva putem natje?aja namijenjenog klasteringu, financiranog iz EU fondova, primijenilo je upravo taj najuspješniji i najodrživiji model koji su poljski partneri predstavili u Hrvatskoj.

Model klastera koji su predstavili Poljaci nudi rješenje za uobi?ajene probleme s kojima se vrlo ?esto suo?avamo i mi (hrvatski klasteri) poput niske u?inkovitosti, nedostatka znanja o proizvodnim tehnologijama, dotrajalog tehnološkog parka te stagnacije u podru?ju metoda proizvodnje. Ono što razlikuje njihov model od klasi?nog modela klastera je ?injenica da je funkcija koordinatora klastera odvojena od ?lanova klastera što je regulirano Ugovorom. Koordinator predstavlja animatora i administratora klastera, a na njemu je da organizira cjelokupno poslovanje klastera, osigura vanjske izvore financiranja, osigura zajedni?ku infrastrukturu za korištenje, garantira transfer znanja i tehnologije te promovira i predstavlja klaster na lokalnom i me?unarodnom tržištu stvaraju?i na taj na?in uvjete za suradnju i partnerstva te u kona?nici zajedni?ki brand.

Tako?er, pokazali su kako model klastera koji predlažu i zagovaraju savršeno funkcionira na primjeru, možda ne najve?eg klastera u zrakoplovnoj industriji, ali zasigurno jednog od uspješnijih. Udruga B4 vodi jedan od klastera za koji je ostvareno oko 6-7 milijuna EUR potpore iz Europskih fondova i to je dokazano dugoro?no održiv model. Planiraju „poljski model klasteringa“ prenijeti i iskoristiti i na podru?ju Hrvatske! Mogu?nost transfera znanja i iskustva koje nude samo je po?etak dugoro?ne suradnje i novih klastera u Hrvatskoj, ukoliko iskoristimo ovu priliku!